Etiske retningslinjer for udøvelse af kunstterapi for medlemmer af Foreningen for Integrativ Kunstterapi (FIKT)

FIKT har ved generalforsamlingen i 2018 oprettet et etisk udvalg, som medlemmer og klienter af medlemmer kan kontakte ved spørgsmål eller tvivl om etiske problemstillinger ved udøvelse af kunstterapi.

Medlemmerne af det etiske udvalg er:

  • Karin von Daler
  • Anne Hedeman Sørensen
  • Stine Holtan

Udvalget kan kontaktes på telefon 61692042 eller karinvondalerhealingarts@gmail.com
Bemærk venligst, at der ikke må sendes personfølsomme oplysninger på denne mail.

Formålet med det etiske udvalg er at definere, sikre, fremme og udvikle den etik, der praktiseres inden for integrativ kunstterapeutisk praksis. Denne etik fokuserer på følgende områder: Respekt for klientens rettigheder og værdighed, ansvarlig praksis, personlig og faglig integritet og kompetencer i arbejdet med kunstterapi, herunder imaginationen og det ubevidste.

Det etiske udvalg henholder sig til de retningslinjer, der beskrives nedenfor, i en vurdering fra sag til sag. Udvalget kan kontaktes af kunstterapeuter såvel som af klienter. Der kan klages over et medlem til FIKTs etiske udvalg til sikkerhed for klienters ret til at blive mødt og professionelt behandlet af FIKT kunstterapeuter. Kunstterapeuter kan søge vejledning hos det etiske udvalgs medlemmer, hvis der opstår tvivl eller usikkerhed vedrørende etiske spørgsmål i udøvelsen af kunstterapi. Et medlem kan bortvises fra foreningen, hvis alvorlig misligholdelse af de etiske retningslinjer sker.

De heri foreslåede retningslinjer, vil fremover være til løbende diskussion i FIKT. Retningslinjerne er baseret både på ydre og indre etik. Den ydre etik består af refleksioner over principper for god kunstterapifaglig praksis, ud fra hensynet til klienter, kolleger og samfundets værdier og normer, mens den indre etik bygger på terapeutens evne til at bevare kontakten med egen indre medmenneskelighed i samspil med klienten, samt en  vurdering af, hvilke konkrete handlinger, der i deres konsekvens, bedst fremmer individuationsprocessen hos denne.

De etiske retninglinjer kan ses her »