Vedtægter for Kunstterapeutforeningen.dk

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Kunstterapeutforeningen.dk

Stk. 2. Foreningens hjemsted er forkvindens/mandens bopæl.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At fremme, formidle og udvikle kunstterapien.

b. At etablere et fagligt forum for kunstterapeuter, hvor man kan udveksle erfaringer, diskutere problemstillinger og få faglig supervision og inspiration.

c. At åbne op for inspiration, udveksling og samarbejde med andre kunstterapeut-foreninger og kunstterapi-undervisere i indland og udland.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Medlemskredsen består af uddannede kunstterapeuter samt kunstterapistuderende fra kunstterapiuddannelserne på Institut for Kunstterapi, University College Lillebælt, Odense, og lignende kunstterapiuddannelser i ind- og udland, der har fastsatte krav om teori og metoder, praktik, supervision, egenterapi og mulighed for eksamen.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket og modtages af foreningens ansvarlige kontaktperson for medlemsregistrering. Medlemskabet er først gyldigt, når det er registreret at medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingentet opkræves hvert år i januar måned. Medlemmer, der ansøger om medlemskab i løbet af året, betaler fuldt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse på foreningens mail til det bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for medlemsregistreringen, og den træder i kraft med virkning fra udgangen af et kalenderår. Medlemskab fortsætter kun så længe kontingent betales.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1.maj og indkaldes med mindst en måneds varsel med angivelse af foreløbig dagsorden ved mail til medlemmerne.

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis betaling af kontingent er registreret senest dagen forinden. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning, ved forkvinden/formanden
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. § 6 Foreningens daglige ledelse).
 10. Valg af 1 revisor
 11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som undervejs samarbejder med referenten.

Stk. 7. Referat inkl. bilag udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer i løbet af ugen efter generalforsamlingen. Hvis der er indsigelser til referatet fra nogle af deltagerne ved generalforsamlingen, kan de senest 14 dage efter generalforsamlingen sendes til bestyrelsen, som behandler dem, og derefter udsendes det endelige referat med evt. kommentarer vedlagt.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over

halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere

end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne

personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt

begrundet anmodning om det over for forkvinden/manden. I sådanne tilfælde skal

generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til

forkvindens/mandens kendskab.

Stk. 2. Senest en uge efter anmodning om ekstraordinær generalforsamling er kommet til forkvindens/mandens kendskab skal generalforsamlingen indkaldes.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af min. 5 eller max. 7 medlemmer.

De to suppleanter kan efter eget valg deltage i bestyrelsesmøder og arbejdsopgave- fordeling. Suppleanterne har ikke stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Ved 5 medlemmer af bestyrelsen er to på valg i ulige år og tre på valg i lige år, og ved 7 medlemmer af bestyrelsen er tre på valg i ulige år og fire på valg i lige år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest en måned efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,

hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger forkvinde/mand, næstforkvinde/mand og kasserer.

Bestyrelsen kan dog vælge at få særlige dele af bestyrelsesarbejdet udført af lønnede, fagligt kyndige personer, der ikke er medlemmer af foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og reviderer den efter behov.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og ad-hoc-udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Forkvinden/manden – og i hendes/hans fravær næstforkvinden/manden – indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen over for forkvinden/manden fremsætter ønsker om et bestyrelsesmøde, afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til forkvindens/mandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til

stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt

regnskab.

Stk. 3. Foreningens kasserer er ansvarlig for at koordinere udarbejdelsen af foreningens regnskab, budget og medlemsregistrering.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forkvinden/manden og mindst et

yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved

salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de

forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de

vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted enten med 2/3 flertal på to hinanden

følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, eller ved manglende repræsentation i bestyrelsen (mindre end 3).

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver IKT, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 11. 3. 2018.

Revideret april 2019, marts 2020. og marts 2021.