Vedtægter for Foreningen for Integrativ Kunstterapi

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Integrativ Kunstterapi, forkortet FIKT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vejle kommune.

Stk. 3. Foreningen er ikke medlem af/en del af landsorganisation.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:

a. Videreudvikle det faglige niveau for uddannede kunstterapeuter
b. Forberede samarbejde med internationale kunstterapeutiske organisationer c. Udbredelse af kendskabet til Integrativ kunstterapi

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som:

  1. Er uddannet diplom kunstterapeut fra IKT,
  2. Har en uddannelse på niveau med kunstterapeuter uddannet på IKT
  3. Studentermedlemsskab: Er under uddannelse til kunstterapeut på IKT eller andre kunstterapeutuddannelser. Har ingen stemmeret på generalforsamlingen.
  4. Faste undervisere på IKT kan optages i foreningen
  5. Støttemedlemsskab for interesserede som går ind for foreningens formål. Har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et betalingsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales inden udgangen af januar i regnskabsåret. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. maj og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev/ mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer fra paragraf 3, stk 1. Punkt a plus b plus d, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af 3-6 bestyrelses medlemmer og 1-2 suppleanter 10.Valg af 1 revisor

11.Behandling af indkomne forslag 12.Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om
vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. § 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan dog vælge en lønnet kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans/ hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. § 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling,

hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær eller ved manglende repræsentation i bestyrelsen (mindre end 3).

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver IKT, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 5. 4. 2019.

Vedtægter vedtaget på foreningens generalforsamling den 11. 3. 2018 kan downloades her »